TẬP HUẤN BỔ SUNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CỐT CÁN CHUYỂN ĐỔI TỪ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN ĐÃ ĐƯỢC BỒI DƯỠNG TỪ DỰ ÁN RGEP (TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH ETEP)


24-08-2021
Thực hiện Công văn số 613/CV-ETEP ngày 24/12/2020 của Ban Quản lý Chương trình ETEP, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn bổ sung để công nhận Tổ trưởng chuyên môn của Dự án RGEP hoàn thành các mô đun bồi dưỡng của Chương trình ETEP và Kết luận số 471/TB-BGDĐT ngày 14/5/2021 của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại Hội nghị sơ kết bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (trong khuôn khổ chương trình ETEP), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiến hành bồi dưỡng bổ sung cho 115 Tổ trưởng chuyên môn đủ điều kiện tham gia bồi dưỡng để trở thành giáo viên phổ thông cốt cán thuộc 10 tỉnh do Trường phụ trách (trong khuôn khổ Chương trình ETEP). Nội dung bồi dưỡng cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn là: lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp và báo cáo kết quả hỗ trợ đồng nghiệp.

Theo đó, giáo viên tham gia khoá tập huấn cần hoàn thành các nhiệm vụ học tập trên hệ thống LMS trong thời gian 7 ngày, tính từ ngày 23/8/2021. Trong đó, buổi chiều ngày 23/8/2021, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức bồi dưỡng Tổ trưởng chuyên môn lập Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp và Báo cáo kết quả hỗ trợ đồng nghiệp qua lớp học ảo trên hệ thống LMS của Viettel. Sau hoạt động bồi dưỡng bổ sung trên lớp học ảo này, các bước tiếp theo của quy trình bồi dưỡng bổ sung cho Tổ trưởng chuyên môn đã học Mô đun 1 và 2 thuộc dự án RGEP sẽ được diễn ra, đó là:

  1. Hỗ trợ giáo viên sau thời gian bồi dưỡng bổ sung (Đôn đốc giáo viên – tổ trưởng chuyên môn chưa nộp bài tập hoàn thành mô đun bồi dưỡng tiếp tục nộp bài lên hệ thống LMS; Đôn đốc giáo viên nộp Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp; Phân công giảng viên sư phạm chủ chốt phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp trên hệ thống LMS; Phân công giảng viên sư phạm chủ chốt chấm bài hoàn thành mô đun bồi dưỡng cho giáo viên);
  2. Thu thập ý kiến phản hồi của giáo viên về học tập bổ sung qua khảo sát trực tuyến;
  3. Thu thập ý kiến phản hồi qua phỏng vấn trực tuyến giáo viên về các nội dung liên quan đến nội dung học tập bổ sung… nhằm đảm bảo chất lượng bồi dưỡng và giám sát, đánh giá hoạt động bồi dưỡng.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động bồi dưỡng:

Ban truyền thông ETEP – HNUE


Người đăng:quangcntt
24-08-2021
Các bài viết cùng chuyên mục

Tin tức - Sự kiện