Hướng dẫn kế hoạch truyền thông về hoạt động phát triển nghề nghiệp của GV và CBQLCSGDPT (Của các trường ĐHSP/Học viện tham gia ETEP)


15-04-2020

MỤC TIÊU:

-Làm rõ sự cần thiết phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng đổi mới GD, nhất là trong bối cảnh thực hiện Chương trình GDPT mới, dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

- Làm rõ lợi ích của GV và CBQLCSGDPT từ ETEP với mạng lưới hỗ trợ vừa trực tiếp, vừa trực tuyến, thường xuyên, liên tục ngay tại nhà trường, tại công việc.

-Làm rõ vai trò của các Sở/Phòng GD&ĐT/Trường tiểu học/phổ thông trong hoạt động hỗ trợ GV&CBQLCSGDPT phát triển nghề nghiệp.

-Làm rõ sự phối hợp giữa các Trường ĐHSP/Học viện với các Sở/Phòng GD&ĐT địa phương

- Làm rõ những đổi mới, đột phá trong hoạt động hỗ trợ GV và CBQLCSGDPT (nội dung chương trình, phương thức).

-Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của đội ngũ GV và CBQLCSGDPT, và sự tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp.

-Thúc đẩy sự phát triển, lớn mạnh của cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo trong cả nước, phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và thích ứng với sự thay đổi của thực tiễn.

 

THÔNG ĐIỆP:

-Tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực nghề nghiệp là trách nhiệm của mỗi GV và CBQLCSGDPT.

-GV, CBQLCSGDPT chủ động truy cập nguồn học liệu mở trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến để tự bồi dưỡng, phát triển năng lực trong suốt đời làm nghề.

-GV&CBQLCDSGDPT cốt cán hỗ trợ đồng nghiệp tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục tại nhà trường, đáp ứng đổi mới giáo dục.

-Giảng viên sư phạm chủ chốt hỗ trợ GV và CBQLCSGDPT qua mạng.

-Chương trình ETEP hình thành và phát triển một cộng đồng học tập bền vững trong đội ngũ nhà giáo nhằm chia sẻ, kiến tạo tri thức.

-Chương trình ETEP phát triển một thế hệ nhà giáo không ngừng học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển vì hạnh phúc của học trò.

KẾ HOẠCH:

TT

Hoạt động

Đối tượng TT

Nội dung truyền thông

Sản phẩm

Kênh TT

Thời gian

Chủ trì

Phối hợp

 

TRƯỚC HOẠT ĐỘNG  BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ

 

1

Tổ chức các cuộc giao lưu, toạ đàm, cuộc họp, vv…

 

 

-GV, CBQLGD các địa phương

-Giảng viên sư phạm.

-Cán bộ Sở/Phòng GD ĐT các địa phương.

-Trường ĐHSP, Học viện Quản lý Giáo dục.

-Các bên liên quan.

-Công chúng.

- Truyền thông về sự cần thiết phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng đổi mới GD, nhất là trong bối cảnh thực hiện Chương trình GDPT mới, dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

- Truyền thông về các nội dung bồi dưỡng nhằm phát triển nghề nghiệp của GV và CBQLCSGDPT, các mô đun bồi dưỡng theo từng năm;  Giới thiệu nguồn học liệu mở, GV, CBQLCSGDPT có thể truy cập trực tiếp, không bị “tam sao thất bản”.

- Truyền thông về sự hỗ trợ của Hệ thống CNTT (LMS) cho GV và CBQLCSGDPTc phát triển nghề nghiệp.

- Truyền thông về học tập online của GV và CBQLCSGDPT, việc cung cấp tài khoản học tập, việc cung cấp tài liệu học tập (bản in) cho GV và  CBQLCSGDPT ở các vùng khó tiếp cận CNTT (thuộc vùng sâu vùng xa)

- Truyền thông về quy trình bồi dưỡng online để hỗ trợ phát triển nghề nghiệp thường xuyên cho GV và CBQLCSGDPT.

- Truyền thông về  cách học theo từng mô đun cụ thể.

-Giới thiệu phương thức mới,  những đổi mới mang tính đột phá trong công tác bồi dưỡng, hỗ trợ GV, CBQLCSGDPT phát triển nghề nghiệp ngay tại nhà trường, tại công việc.

- Truyền thông về sự sẵn sàng và hoạt động hỗ trợ trực tuyến của giảng viên sư phạm chủ chốt; Phương thức kết nối với chuyên gia, giảng viên SP chủ chốt; Cách thức  giảng viên sư phạm hỗ trợ phát triển nghề nghiệp thường xuyên cho GV và CBQLCSGDPT.

- Truyền thông về sự sẵn sàng và hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp 1 cách trực tiếp của GVCC/CBQLCSGDPTCC cho GV/CBQLCSGDPT theo từng trường và cụm trường; Hỗ trợ đồng nghiệp tại nhà trường, trong quá trình làm việc, đáp ứng Chương trình GDPT mới và đáp ứng  chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng.

- Điểm ưu việt của phương thức bồi dưỡng giáo viên kết hợp trực tiếp và trực tuyến, bồi dưỡng tại quá trình làm việc, giúp GV phát triển nghề nghiệp.

- Truyền thông về việc GV và CBQLCSGDPTT tự đánh giá mức độ phát triển nghề nghiệp theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn hiệu trưởng; Về nhu cầu phát triển nghề nghiệp của GV và CBQLCSGDPT.

- Truyền thông về vai trò của việc phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo đối với việc phát triển năng lực nghề nghiệp thường xuyên, liên tục, tại chỗ.

- Truyền thông về mong đợi và những khó khăn cần tháo gỡ của GV,CBQLCSGDPT, đặc biệt là ở vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trong phát triển nghề nghiệp.

-Truyền thông về vai trò, nhiệm vụ của các Sở/Phòng GD&ĐT/Trường tiểu học/phổ thông trong việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp của  GV, CBQLCSGDPT.

- Các hoạt động của Sở/Phòng GD ĐT/Trường phổ thông để phát triển nghề nghiệp của  GV, CBQLCSGDPT.

-Truyền thông về sự phối hợp giữa các Trường ĐHSP/Học viện với các Sở/Phòng GD&ĐT địa phương trong tổ chức bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp của GV&CBQLCSGDPT.

-Truyền thông về kế hoạch hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho GV và CBQLCSGDPT của các Sở GD ĐT theo năm.

- Truyền thông về các hoạt động phát triển năng lực các trường ĐHSP chủ chốt tham gia ETEP.

- Sự tác động tích cực góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới, phát triển giáo dục từ những kết quả và hiệu quả của Chương trình ETEP về nâng cao năng lực các trường, năng lực đội ngũ sau từng năm.

- Những câu chuyện thực tế về sự thay đổi tích cực của các trường sư phạm chủ chốt tham gia và thụ hưởng Chương trình ETEP; Các điển hình thực hiện ETEP; Kinh nghiệm của các trường tham gia đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến. Phản hồi từ người học và những vấn đề đặt ra cần điều chỉnh.

 

- Số lượng cuộc họp ?

-Số lượng các Sở/Phòng  GD&ĐT được nghe giới thiệu?

-Số lượng trường?

-Số lượng GVCC, CBQLCC

-Số lượng GV, CBQL đại trà

(Kèm theo minh chứng)

-Trực tiếp với Sở/Phòng/

Trường

 

 

Từ tháng …/2020 đến tháng …/2020

-8 đơn vị tham gia ETEP

 

-ETEP

-Các Sở/Phòng GD ĐT/Trường tiểu học/THCS/THPT

-Báo, đài

 

2

- Sản xuất phát hành, đăng tải tài liệu truyền thông (Làm infographic

Viết bài đăng tải

Quay video.

Phỏng vấn…)

 

Số lượng website của Sở/Phòng/Trường đăng tải (có link cụ thể).

 

-Số bài báo đăng tải website các Sở/Phòng/Trường? (có link cụ thể)

 

-Số bài báo đăng tải trên website của các Trường ĐHSP/Học viện tham gia ETEP. (có link cụ thể)

 

-Số bài báo đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng (có link cụ thể)

 

-Website Sở/Phòng/

Trường

-Fanpage

-Website ETEP và 8 đơn vị.

-Fanpage ETEP (Nhà giáo 4.0)

- Fanpage Bồi dưỡng GV&CBQLCSGDPT của các trường

 

-Báo, đài TW và địa phương.

 

 

TRONG QUÁ TRÌNH BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ

 

1

Tổ chức các cuộc giao lưu, toạ đàm, cuộc họp, vv…

 

- GV, CBQLGD các địa phương

-Giảng viên sư phạm.

-Cán bộ Sở/Phòng GD ĐT các địa phương.

-Trường ĐHSP, Học viện Quản lý Giáo dục.

-Các bên liên quan.

-Công chúng.

 

 

- Truyền thông về tình hình tự bồi dưỡng của GV, CBQLGD  nhằm thực hiện Chương trình GDPT mới; Những thuận lợi/vướng mắc thực tế của địa phương trong hỗ trợ GV phát triển nghề nghiệp để có định hướng, điều chỉnh cơ chế, chính sách cho phù hợp, khắc phục các hạn chế trong triển khai. 

- Truyền thông về các hoạt động của giảng viên sư phạm hỗ trợ GV và CBQLCSGDPT tự học trên Hệ thống LMS, mặt được và những bất cập cần tháo gỡ (ghi nhận từ phản hồi của người học)

- Truyền thông về các hoạt động của đội ngũ cốt cán hỗ trợ GV và CBQLCSGDPT tại nhà trường, tại công việc, mặt được và những bất cập cần tháo gỡ (ghi nhận từ phản hồi của người học)

- Truyền thông về việc hình thành và phát triển cộng đồng học tập trong đội ngũ nhà giáo.

- Truyền thông về phản hồi của GV và CBQLCSGDP đối với tài liệu, quy trình, và hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến; Chỉ số hài lòng của GV và CBQLCSGDP đối với các hình thức hỗ trợ trực tuyến và tại chỗ; Những đề xuất, kiến nghị.

- Những sáng tạo, điển hình hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp thường xuyên.

- Sự sẵn sàng của đội ngũ GV/CBQL cho năm học 2020-2021.

- Truyền thông về sự thay đổi nhận thức, hành động của GV và CBQLCSGDPT khi được được bồi dưỡng về Chương trình GDPT mới, nhận thức về phương pháp giáo dục tích cực để phát triển năng lực phẩm chất cho người học; Sự sẵn sàng của giáo viên với việc dạy học phát triển phẩm chất năng lực người học.

- Truyền thông về đánh giá của chuyên gia GD, các nhà quản lý GD, GV/CBQL và công chúng về việc đổi mới GD từ góc độ bồi dưỡng trực tuyến, kết hợp trực tiếp để phát triển nghề nghiệp thường xuyên cho GV/CBQLCSGDPT.

- Truyền thông về mong đợi và những khó khăn cần tháo gỡ của GV,CBQLCSGDPT, đặc biệt là ở vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trong phát triển nghề nghiệp.

-Truyền thông về vai trò, nhiệm vụ của các Sở/Phòng GD&ĐT/Trường tiểu học/phổ thông trong việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp của  GV, CBQLCSGDPT.

-Truyền thông về sự phối hợp giữa các Trường ĐHSP/Học viện với các Sở/Phòng GD&ĐT địa phương trong tổ chức bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp của GV&CBQLCSGDPT.

- Các hoạt động của Sở/Phòng GD ĐT/Trường phổ thông để phát triển nghề nghiệp của  GV, CBQLCSGDPT.

- Truyền thông về sự thay đổi trong nhận thức, tư duy của GV, CBQLCSGDPT về sự cần thiết phát triển năng lực, nghề nghiệp thường xuyên, liên tục.

- Truyền thông về các hoạt động phát triển năng lực các trường ĐHSP chủ chốt tham gia ETEP, năng lực của giảng viên sư phạm trong đào tạo và bồi dưỡng; Tác động của Chương trình ETEP về nâng cao năng lực của các trường, năng lực đội ngũ sau từng năm.

- Những câu chuyện thực tế về sự thay đổi tích cực của các trường sư phạm chủ chốt tham gia và thụ hưởng Chương trình ETEP; Các điển hình thực hiện ETEP; Kinh nghiệm của các trường tham gia đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến. Phản hồi từ người học và những vấn đề đặt ra cần điều chỉnh.

- Truyền thông về các hoạt động phát triển năng lực các trường ĐHSP chủ chốt tham gia ETEP.

- Sự tác động tích cực góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới, phát triển giáo dục từ những kết quả và hiệu quả của Chương trình ETEP về nâng cao năng lực các trường, năng lực đội ngũ sau từng năm.

- Những câu chuyện thực tế về sự thay đổi tích cực của các trường sư phạm chủ chốt tham gia và thụ hưởng Chương trình ETEP; Các điển hình thực hiện ETEP; Kinh nghiệm của các trường tham gia đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến. Phản hồi từ người học và những vấn đề đặt ra cần điều chỉnh.

 

- Số lượng cuộc họp ?

-Số lượng các Sở/Phòng  GD&ĐT được nghe giới thiệu?

-Số lượng trường?

-Số lượng GVCC, CBQLCC

-Số lượng GV, CBQL đại trà

(Kèm theo minh chứng)

 

 

-Trực tiếp với Sở/Phòng/

Trường

 

Từ tháng …/2020 đến tháng 12/2020

-8 đơn vị tham gia ETEP

 

-ETEP

-Các Sở/Phòng GD ĐT/Trường tiểu học/THCS/THPT

-Báo, đài

 

2

- Sản xuất phát hành, đăng tải tài liệu truyền thông (Làm infographic

Viết bài đăng tải

Quay video.

Phỏng vấn…)

 

-Số lượng website của Sở/Phòng/Trường đăng tải (có link cụ thể).

 

-Số bài báo đăng tải website các Sở/Phòng/Trường? (có link cụ thể)

 

-Số bài báo đăng tải trên website của các Trường ĐHSP/Học viện tham gia ETEP. (có link cụ thể)

 

-Số bài báo đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng (có link cụ thể)

 

-Website Sở/Phòng/

Trường

-Fanpage

-Website ETEP và 8 đơn vị.

-Fanpage ETEP (Nhà giáo 4.0)

- Fanpage Bồi dưỡng GV&CBQLCSGDPT của các trường

 

-Báo, đài TW và địa phương.

 

 

3

Tổ chức thu nhận ý kiến phản hồi (trực tiếp/trực tuyến)

- GV, CBQLGD các địa phương

-Giảng viên sư phạm.

-Cán bộ Sở/Phòng GD ĐT các địa phương.

 

- Những ý kiến đóng góp cho hoạt động hỗ trợ phát triển nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

SAU HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ

 

1

- Sản xuất phát hành, đăng tải tài liệu truyền thông (Làm infographic

Viết bài đăng tải

Quay video.

Phỏng vấn…)

 

 

 

-Giáo viên, CBQLGD các địa phương.

-Giảng viên sư phạm.

-Cán bộ Sở/Phòng GD ĐT các địa phương.

-Trường ĐHSP, Học viện Quản lý Giáo dục.

-Các bên liên quan.

-Công chúng.

-Sự thay đổi trong nhận thức, tư duy của GV, CBQLGD về việc phát triển nghề nghiệp, về đổi mới giáo dục, về Chương trình GDPT mới, về dạy học phát triển phẩm chất, năng lực người học.

- GV, CBQLCSGDPT đã sẵn sàng thực hiện Chương trình GDPT mới, dạy học phát triển phẩm chất, năng lực người học, đổi mới cách thức kiểm tra, đánh giá học sinh.

- Truyền thông về sự thay đổi nhận thức, hành động của GV và CBQLCSGDPT khi được được bồi dưỡng về Chương trình GDPT mới, nhận thức về phương pháp giáo dục tích cực để phát triển năng lực phẩm chất cho người học; Sự sẵn sàng của giáo viên với việc dạy học phát triển phẩm chất năng lực người học.

- Truyền thông về GV, CBQLCSGDPT thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực để phát triển năng lực phẩm chất cho người học.

- Truyền thông về GV, CBQLCSGDPT đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh, đánh giá thường xuyên, đánh giá quá trình, đánh giá theo các mức phát triển năng lực, phẩm chất của chính người học.

- Những sáng tạo, điển hình hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp thường xuyên.

- Truyền thông về kết quả hoạt động hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp; Sự phát triển cộng đồng học tập bền vững trong đội ngũ nhà giáo.

- Sự sẵn sàng của đội ngũ GV/CBQL cho năm học 2020-2021.

-Phản hồi, mong đợi của GV, CBQL về phát triển năng lực nghề nghiệp, nhằm đáp ứng Chương trình GDPT mới và đổi mới giáo dục.

- Truyền thông về đánh giá của chuyên gia GD, các nhà quản lý GD, GV/CBQL và công chúng về việc đổi mới GD từ góc độ bồi dưỡng trực tuyến, kết hợp trực tiếp để phát triển nghề nghiệp thường xuyên cho GV/CBQLCSGDPT.

- Sự tác động tích cực góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới, phát triển giáo dục từ những kết quả và hiệu quả của Chương trình ETEP về nâng cao năng lực năng lực đội ngũ GV, CBQLCSGDPT sau từng năm.

- Truyền thông về các hoạt động phát triển năng lực các trường ĐHSP chủ chốt tham gia ETEP.

- Sự tác động tích cực góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới, phát triển giáo dục từ những kết quả và hiệu quả của Chương trình ETEP về nâng cao năng lực các trường, năng lực đội ngũ sau từng năm.

- Những câu chuyện thực tế về sự thay đổi tích cực của các trường sư phạm chủ chốt tham gia và thụ hưởng Chương trình ETEP; Các điển hình thực hiện ETEP; Kinh nghiệm của các trường tham gia đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến. Phản hồi từ người học và những vấn đề đặt ra cần điều chỉnh.

 

- Những đề xuất, các bài học kinh nghiệm thực tiễn về việc tích hợp phát triển giáo dục vào các chính sách quốc gia và kế hoạch hành động của các bộ, ngành.

 

Số lượng website của Sở/Phòng/Trường đăng tải (có link cụ thể).

 

-Số bài báo đăng tải website các Sở/Phòng/Trường? (có link cụ thể)

 

-Số bài báo đăng tải trên website của các Trường ĐHSP/Học viện tham gia ETEP. (có link cụ thể)

 

-Số bài báo đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng (có link cụ thể)

 

-Website Sở/Phòng/

Trường

-Fanpage

-Website ETEP và 8 đơn vị.

-Fanpage ETEP (Nhà giáo 4.0)

- Fanpage Bồi dưỡng GV&CBQLCSGDPT của các trường

 

-Báo, đài TW và địa phương.

 

Từ tháng /2020 đến tháng…nnăm

-8 đơn vị tham gia ETEP

 

-ETEP -Các Sở/Phòng GD ĐT/Trường tiểu học/THCS/THPT

-Báo, đài

 

2

Tổ chức thu nhận ý kiến phản hồi (trực tiếp/trực tuyến)

- GV, CBQLGD các địa phương

-Giảng viên sư phạm.

-Cán bộ Sở/Phòng GD ĐT các địa phương.

 

- Những ý kiến đóng góp cho hoạt động hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, kiến nghị về mặt chính sách.

 

 

 

 

 


Người đăng:quangcntt
15-04-2020
Các bài viết cùng chuyên mục

Tin mới nhất