Nhiệm vụ các trường Đại học sư phạm tham gia ETEP là: Tổ chức bồi dưỡng GVPT cốt cán và hỗ trợ bồi dưỡng GVPT


23-05-2020

 

Trong hoạt động bồi dưỡng, phát triển nghề nghiệp GV và CBQLCSGDPT, nhiệm vụ các trường Đại học sư phạm tham gia ETEP là: Tổ chức bồi dưỡng GVPT cốt cán và hỗ trợ bồi dưỡng GVPT (đại trà). Cụ thể như sau:

Bồi dưỡng GVPT cốt cán

1. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ GDĐT (Phối hợp với các Sở GDĐT được phân công phụ trách)

2. Triển khai bồi dưỡng GVPT cốt cán theo địa bàn được phân công

Cấp tài khoản học tập và hướng dẫn HV đăng ký thông tin cá nhân;

Quản lý GVPT cốt cán  tự học các mô đun trên hệ thống LMS;

Tổ chức bồi dưỡng trực tiếp các môn đun;

Khảo sát cuối khóa, đánh giá sự hài lòng của người học trên hệ thống LMS;

Giám sát GVCSGDPT cốt cán hoàn thành và cấp chứng nhận/chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng;

 3. Báo cáo kết quả bồi dưỡng về Bộ GDĐT, Ban quản lý ETEP (theo mẫu M&E, trích xuất từ hệ thống LMS).

Hỗ trợ bồi dưỡng GVPT

1. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ GDĐT (Phối hợp với các Sở GDĐT được phân công phụ trách)

2. Triển khai hỗ trợ bồi dưỡng GVPT theo địa bàn được phân công:

 Phân công, giao nhiệm vụ cho giảng viên sư phạm chủ chốt trợ giúp GVPT cốt cán trong hỗ trợ GVPT đại trà trên hệ thống học tập LMS;

Khảo sát cuối khóa bồi dưỡng, đánh giá sự hài lòng của người học;

Giám sát GVCSGDPT hoàn thành và cấp chứng nhận/chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

 3. Báo cáo kết quả bồi dưỡng về Bộ GDĐT, Ban quản lý ETEP (theo mẫu M&E, trích xuất từ hệ thống LMS).

ETEP

Người đăng:Phạm Thị Hiền
23-05-2020

Chuyển động ETEP